ชุดซอฟแวร์ฝึกปฏิบัติการเครื่องจักรระบบซีเอ็นซีเสมือนจริง
CNC Simulations [V-CNC, Exam-CNC, V-MECA, V-ELEQ, V-Robot]
{slide=การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรม CNC}
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรม CNC ด้วย Software CNC Simulation
ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมการผลิตและชิ้นส่วนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Computerized Numerical Control Machine) ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ โดยใช้โปรแกรม G Code และ M Code เข้ามาควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งต้องมีความรู้ทางด้าน การเขียนโปรแกรมก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการทำงานบนเครื่อง ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และบริษัท พอช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด จึ่งได้จัดโครงการอบรมนี้ขึ้น เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งหวังว่าจะช่วยพัฒนาบุคลากรในขั้นต้นได้ 

โปรดอ่านต่อจากโบร์ชัวของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จาก
Download  PDF
{/slide}

{slide= ชุดซอฟแวร์ฝึกปฏิบัติการเครื่องกลึงซีเอ็นซี และเครื่องกัดซีเอ็นซีเสมือนจริง}
ชุดซอฟแวร์ฝึกปฏิบัติการเครื่องกลึงซีเอ็นซีและกัดซีเอ็นซีเสมือนจริง
V-CNC: Virtual - Computer Numerical Control Machine

เหตุใดซอฟแวร์ V-CNC จึงมีความจำเป็นสำหรับสถาบันการศึกษาของท่าน

+ เพื่อลดการลงทุนซื้อเครื่องจักรจริงจำนวนมากเพื่อให้ทั่วถึงแก่ผู้เรียน
+ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการฝึกซึ่งเกิดขึ้นมากในการใช้เครื่องจักรจริง เช่นเดียวกับที่เกิดในโรงงานอุตสาหกรรม เพียงแต่ในภาคอุตสาหกรรมนั้นใช้เครื่องจักรในเชิงธุรกิจจึงสามารถรองรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้แก่ ค่าบำรุงรักษาเครื่อง ค่าไฟฟ้า ค่าความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และควบคุม ค่าน้ำมันหล่อลื่นรางเลื่อน ค่าคมตัด ค่าวัสดุฝึก ค่าน้ำยาหล่อเย็น และค่ากำจัดน้ำยาหล่อเย็น เป็นต้น
+ เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรจริงที่มีใช้อยู่ในสถาบันฯ
+ เพื่อเพิ่มโอกาสและการจูงใจให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจเพื่อชักชำให้มุ่งเข้าสู่สายงานด้านนี้
+ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีมาตรฐานสูงขึ้นในงานด้านซีเอ็นซีเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศชาติโดยตรง
+ เพื่อผู้เริ่มต้นเรียนรู้และใช้งานเครื่องจักร ซีเอ็นซี -- ปุ่มกด โยกและหมุนทุกปุ่มที่แสดงบนหน้าจอสามารถควบคุมเครื่องจักรซิมูเลเตอร์ได้จริง ทำให้ผู้รับการฝึกสามารถฝึกใช้เครื่องจักรได้เหมือนยืนอยู่หน้าเครื่องจักรจริง จนกระทั่งมีความเข้าใจอย่างครบถ้วนแล้วจึงจะสามารถความคุมเครื่องจักรจริงได้อย่างปลอดภัย

คุณลักษณะจำเพาะ
+ ซอฟแวร์ต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนที่ 1. ซอฟแวร์สำหรับฝึกปฏิบัติการเครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Turning machine and Turning centre machine Simulator)
1.1 ชุดซอฟท์แวร์จำลองการทำงานแบบเสมือนจริงของเครื่องกลึงและเครื่องกลึงร่วมศูนย์ซีเอ็นซี (CNC Turning machine and Turning centre) โดยมีหน่วยควบคุมให้ฝึกใช้งานจำนวนไม่น้อยกว่าสองแบบและเป็นแบบที่มีใช้แพร่หลายในประเทศไทย
1.2 สามารถปรับตั้งจำนวนของทูลในป้อมมีด (Turret) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16 ตำแหน่ง
1.3 ปุ่มกด โยกและหมุนต่างๆ เพื่อควบคุมเครื่องจักรในโหมดต่างๆ ที่แสดงบนหน่วยควบคุมสามารถกดคลิก โดยใช้เมาส์เพื่อสั่งการต่างๆ ได้เหมือนการใช้มือกดควบคุมแป้นกดบนหน่วยควบคุมเครื่องจักรจริง และหน่วยควบคุมแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสองแบบต้องมีปุ่มกด โยกและหมุนต่อไปนี้ รวมอยู่ด้วย
       • มือหมุน Electronic Hand wheel ที่ควบคุมการเคลื่อนที่แกน X และ Z
       • ปุ่มบิดเลือกโหมดการทำงาน
       • ปุ่มบิดเลือกค่า % Feed Override
       • ปุ่มบิดเลือกค่า % Spindle Override
       • ปุ่มบิดเลือกค่า Rapid Override
       • ปุ่มบิดเลือกค่า ระยะการเคลื่อนที่ต่อ Pulse (mm/Pulse)
       • ปุ่มบิดเลือกควบคุมแกน (Axis)
       • ปุ่มกด Cycle Start และ Feed Hold
       • ปุ่มกด Spindle Rotate/Stop
       • ปุ่มกด Emergency Stop
       • ปุ่มโยกเปิด ปิด Dry Run
       • ปุ่มโยกเปิด ปิด Machine Lock
       • ปุ่มโยกเปิด ปิด M01 Stop
       • ปุ่มโยกเปิด ปิด Optional Skip
       • ปุ่มโยกเปิด ปิด Single Block
       • โดยปุ่มกด โยกและหมุนข้างต้นสามารถควบคุมเครื่องจักรจำลองเสมือนจริงได้ทั้งหมดทุกปุ่ม
1.4 มีชุดหน่วยควบคุมซีเอ็นซีอย่างน้อย 2 แบบคือ FANUC และ SIEMENS สามารถเลือกใช้ฝึกแบบใดก่อนหรือหลังก็ได้
1.5 จำลองการทำงานของเครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบ 2 และ 3 มิติ ตามขั้นตอน NC โปรแกรม
1.6 แสดงข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้เช่นการใส่ค่าต่างๆ ในโปรแกรมผิดพลาด (Syntax Error) เป็นต้น
1.7 จำลองการหมุนของ Spindle ทั้งด้านซ้ายและขวา
1.8 จำลองการเคลื่อนที่ของแกน X และ Z ทั้งแบบ Manual และ Automatic
1.9 จำลองการทำงานของป้อมมีด
1.10 จำลองชิ้นงาน (Work piece) ได้ตามขนาดที่ผู้ใช้กำหนด
1.11 จำลองการตั้งค่า Work piece Coordinate Origins ที่เครื่องจักรแบบเสมือนจริง
1.12 จำลองการทำงานโดยสามารถเห็นส่วนสำคัญต่างๆ ของเครื่องกลึงซีเอ็นซีทั้งเครื่องแบบ 3 มิติเหมือนเครื่องจักรจริง เช่นการเคลื่อนแกน X และแกน Z ชุด Spindle และตัวจับชิ้นงาน พร้อมฟันจับ (Chuck and Jaw)
1.13 สามารถปรับค่าความละเอียดการเคลื่อนที่ต่อครั้งของแกน (Jog Mode) ได้ 6 ระดับ คือปรับให้เครื่องจักรเคลื่อนที่ครั้งละ 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 และ 100 มม. สำหรับหน่วยควบคุมแบบใดแบบหนึ่งหรือได้ทั้งสองแบบ
1.14 จำลองการทำงานในโหมดการควบคุมเครื่องจักรแบบใช้คนควบคุม (Manual) เช่น Jog Mode, MDI Mode (Manual Data Input)
1.15 จำลองภาพชิ้นงานเป็นแบบ Section ได้
1.16 มีซอฟแวร์ DNC สำหรับส่งข้อมูล NC data ขึ้นสู่เครื่องจักรที่มี หน่วยควบคุม Fanuc จริงได้
1.17 มีฟังก์ชั่นการให้คะแนนจากผลงานผู้เรียนหลังจากผู้สอนตรวจแล้วและสามารถตั้งคะแนนมาตรฐานและมีหัวข้อการให้คะแนนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้เรียนทุกคนและสามารถแสดงหรือแจกจ่ายให้ผู้เรียนได้
1.18 จำลองการกลึงชิ้นงานตามโปรแกรม ISO G M Code

ส่วนที่ 2. ซอฟแวร์สำหรับฝึกปฏิบัติการเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling machine and Vertical machining centre Simulator)
2.1 เป็นชุดซอฟท์แวร์จำลองการทำงานแบบเสมือนจริงของเครื่องกัดร่วมศูนย์แนวตั้งซีเอ็นซี (CNC Vertical Machining centre) โดยมีหน่วยควบคุมให้ฝึกใช้งานจำนวนไม่น้อยกว่าสองแบบ และเป็นแบบที่มีใช้แพร่หลายในประเทศไทย
2.2 ปุ่มกด โยกและหมุนต่างๆ เพื่อควบคุมเครื่องจักรในโหมดต่างๆ ที่แสดงบนหน่วยควบคุมสามารถกดคลิกโดยใช้เมาส์เพื่อสั่งการต่างๆ ได้เหมือนการใช้มือกดควบคุมแป้นกดบนหน่วยควบคุมเครื่องจักรจริง และสำหรับหน่วยควบคุมแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสองแบบต้องมีปุ่มกด โยกและหมุนต่อไปนี้ รวมอยู่ด้วย
       • มือหมุน Electronic Hand wheel ที่ควบคุมการเคลื่อนที่แกน X, Y และ Z
       • ปุ่มบิดเลือกโหมดการทำงาน
       • ปุ่มบิดเลือกค่า % Feed Override
       • ปุ่มบิดเลือกค่า % Spindle Override
       • ปุ่มบิดเลือกค่า Rapid Override
       • ปุ่มบิดเลือกค่า ระยะการเคลื่อนที่ต่อ Pulse (mm/Pulse)
       • ปุ่มบิดเลือกควบคุมแกน (Axis)
       • ปุ่มกด Cycle Start และ Feed Hold
       • ปุ่มกด Spindle Rotate/Stop
       • ปุ่มกด Emergency Stop
       • ปุ่มโยกเปิด ปิด Dry Run
       • ปุ่มโยกเปิด ปิด Machine Lock
       • ปุ่มโยกเปิด ปิด M01 Stop
       • ปุ่มโยกเปิด ปิด Optional Skip
       • ปุ่มโยกเปิด ปิด Single Block
       • โดยปุ่มกด โยกและหมุนข้างต้นสามารถควบคุมเครื่องจักรจำลองเสมือนจริงได้ทั้งหมดทุกปุ่ม
2.3 สามารถใช้สำหรับฝึกการปรับตั้งเครื่องจักรและโปรแกรมงานกัดซีเอ็นซี
2.4 จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 2 และ 3 มิติ ตามขั้นตอน NC โปรแกรมและแสดงข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้เช่น การใส่ค่าต่างๆ ในโปรแกรมผิดพลาด (Syntax Error) เป็นต้น
2.5 มีชุดหน่วยควบคุมซีเอ็นซีอย่างน้อย 2 แบบคือ FANUC และ SIEMENS สามารถเลือกใช้ฝึกแบบใดก่อนหรือหลังก็ได้ โดยทั้งสองแบบสามารถทำงานในโหมดต่างๆ ได้เหมือนจริงการใช้งานบนเครื่องจักรจริง และสำหรับหน่วยควบคุมแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสองแบบต้องสามารถควบคุมเครื่องจักรครอบคลุมในโหมดต่อไปนี้ Jog, MDI, EDIT, DNC, Zero, Handle, Rapid และ Auto โหมด
2.6 จำลองการหมุนของ Spindle ทั้งด้านซ้ายและขวาทั้งแบบ Manual และ Automatic
2.7 จำลองการเคลื่อนที่ของแกน X, Y และ แกน Z ทั้งแบบ Manual และ Automatic
2.8 สามารถเลือกเครื่องมือตัด (Tools) ชนิดและขนาดต่างๆ จากโปรแกรมได้โดยแสดงภาพเครื่องมือตัดและมีข้อมูลแสดงขนาดของเครื่องมือตัดนั้นๆ หรือดีกว่า
2.9 เลือกวัสดุชิ้นงาน (Work Piece) ได้และกำหนดขนาดชิ้นงาน (กว้าง x ยาวx สูง) ได้ตามที่ผู้ใช้กำหนด
2.10 การเคลื่อนที่แบบ 3 แกนสัมพันธ์หรือการเคลื่อนที่ของแกน X, Y และ Z พร้อมกันในคำสั่งบรรทัดเดียวได้
2.11 สามารถแสดงการเปิดเครื่องมือจับยึดชิ้นงานเพื่อเปลี่ยนชิ้นงานใหม่ขึ้นกัดบนโต๊ะงาน
2.12 สามารถกำหนดขนาดเครื่องมือตัด (Tools) ตามขนาดที่ต้องการได้
2.13 สามารถปรับค่าความละเอียดการเคลื่อนที่ต่อครั้งของแกน (Jog Mode) ได้ 6 ระดับ คือปรับให้เครื่องจักรเคลื่อนที่ครั้งละ 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 และ100 มม. สำหรับหน่วยควบคุมแบบใดแบบหนึ่งหรือได้ทั้งสองแบบ
2.14 จำลองการตั้งค่าศูนย์ที่ชิ้นงานแบบเสมือนจริง (Work piece coordinate origins) โดยการควบคุมการเคลื่อนที่แกน XYZ ไปยังจุดที่ต้องการแล้วใส่ค่าพิกัดให้กลายเป็นจุดศูนย์ของชิ้นงาน ซึ่งเป็นแบบเดียวกับการปฏิบัติที่เครื่องจักรจริง
2.15 จำลองการทำงานในโหมดการควบคุมเครื่องจักรแบบ Single block, Automatics
2.16 ซอฟท์แวร์จะต้องสามารถเขียนโปรแกรมตามมาตรฐาน เช่น G code, M code, Sub Program, Canned cycle สำหรับงาน Drilling Pocket เป็นต้น
2.17 จำลองการกัด การเจาะชิ้นงานตามโปรแกรม ISO G M Code
2.18 จำลองการทำงานโดยสามารถเห็นส่วนสำคัญต่างๆ แบบ 3 มิติของเครื่องกัดซีเอ็นซีทั้งเครื่องเหมือนเครื่องจักรจริง เช่นชุดเปลี่ยนทูล (Magazine) โต๊ะงาน แกน X, Y, Z และอุปกรณ์จับชิ้นงานเป็นต้น
2.19 สามารถเลือกดูบริเวณการทำงานของเครื่องได้
2.20 สามารถกำหนดหรือใส่ทูลในชุดเปลี่ยนทูลอัตโนมัติ (Magazine) ได้
2.21 สามารถวัดขนาดชิ้นงานแบบเปรียบเทียบกับต้นแบบ และแสดงส่วนของชิ้นงานที่มีขนาดผิดไปจากต้นแบบได้ โดยแสดงเป็นสีต่างๆ ที่ชิ้นงานสูงหรือต่ำกว่าต้นแบบ และแยกสีตามขนาดที่ผิดพลาดของชิ้นงานได้
2.22 มีฟังก์ชั่นการให้คะแนนจากผลงานผู้เรียนหลังจากผู้สอนตรวจแล้วและสามารถตั้งคะแนนมาตรฐาน และมีหัวข้อการให้คะแนนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้เรียนทุกคนและสามารถแสดงหรือพิมพ์ออกแจกจ่ายให้ผู้เรียนได้
{/slide}
{slide= (Virtual - Computer Numerical Control Machine)}

V-CNC: Virtual - Computer Numerical Control Machine

Why schools need V-CNC?

• To save the investment cost of real machines
• To save operating cost, such as maintenance, electricity, lubrication, cutting tools, raw materials, coolant & disposal and etc.
• To expand the life time of real machines
• To provide more chance for students who want to work in this field.
• To created lot of higher standard CNC manpower in one class room which should increase the competency of the country.

What is V-CNC?
• V-CNC means Virtual - Computer Numerical Control Machine.
• V-CNC has been designed specifically for educational and technical training purposes.
• It takes students From CNC programming To Virtual reality manufacture.
• Easy usage
• Machining Preparation Wizard, G Code Wizard and Multimedia help
• Vivid view
• Perfect simulating of Vise, ATC, Holder and Turret in either 2D or 3D dynamic window
• United and enhanced CNC education
• Complete simulating the reality machine operation and controller functions
• CAD/CAM linked education by promoting the NC programming training
• Interesting
• User defined the color and size of objects such as CNC machine and tools
• Dynamic view control such as Zoom in/out and panning

Key Points of V-CNC 4.0
• Machine Operating Wizard for easier learning CNC operating and manufacturing process
• Perfect Reproduction of CNC Field Operating Process such as Work Piece Installation, Origin Set-up, Tool Offset Definition, Parameter Input to Controller.
• Graphical reality of VICE, ATC, HOLDER and TURRET operation in either 2D or 3D dynamic windows
• Verifies and scores the machined work piece on the 2D or 3D windows

Components
• CNC Machine View
• Controller and CRT
• Dimensional Check Tool
• Machining Preparation Wizard
• Examination and Verification Tool (Option)

Key Feature
•  CNC Machine View
   – Dynamic 2D and 3D Virtual reality CNC Machine
   – Different machine types according to the work part size
   – CNC Machine operating wizard (For beginner, For master)
   – Easier work part and tools setup, Easier offsets input, and Easier the cutting origin setup
   – Selectable Variety of Tool libraries
   – Customize a Work part size and material
   – ATC Operating
   – Support STL file format
•  CNC Machine Simulation
   – Detailed Screw View
   – User defined color of any object (tool, holder, workpart,…)
   – Various shape of tool support (coner R endmill,…)
   – Different user defined color and line type for each tool path
   – Complete collision check and showing color distinguished
•  Controller and CRT
   – Two types of controller (Siemens and Fanuc)
   – CRT including soft keys and functions like real CRT
   – Controller Panel including MPG, Mode switch, DryRun, Single Block and other operators like real Panel
   – NC Code analysis in the real time
   – Collision alarm for the errors
   – Pop-up function in CRT
      Re-numbering in NC block
      Search& Change in NC block
• Dimensional Check
   – Lathe
      • Measures the machined work part
      • Checks any coordinates
      • Saves and prints the drawing
   – Milling
      • Displays any coordinates by clicking
      • Measures the distance between two points
      • Views any sections, displays dimension and saves the drawing
      • Training Supports
   – Machining Preparation Wizard/ NC Code Wizard
   – 2D CAD/CAM linked education
   – Interface with DNC(RS232C)
   – Printing the tool path and the current view
• Examination and Verification 
   – Gouge Check
• Displays the over/under cutting with spectrum
• User defined spectrum color
• Measures the over/under cutting amount on any coordinates by clicking
• Sets Rendering speed and model color
• Toggles the grid background
• Dynamic view control
   – Scoring and Reporting the results
• Scores the work part by user defined scoring parameters
• Scores a lot of machined work-parts and makes the reports in one screen
{/slide}
{slide= (Examination-Computer Numerical Control)}
ระบบโครงข่ายช่วยการเรียนการสอนการสอบและการรายงานผลการสอบวิชาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี กลึงและกัด
Exam-CNC (Examination-Computer Numerical Control)

โปรดเก็บรายละเอียดและอ่านจาก [+] Download PDF files
- ฉบับภาษาไทย
- English Version

คุณลักษณะทั่วไป
ระบบโครงข่ายช่วยการเรียนการสอนการสอบและการรายงานผลการสอบวิชาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี กลึงและกัดสามารถช่วยให้การเรียนการสอนวิชา ซีเอ็นซี กลึงและกัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการเรียนการสอนในวิชาเครื่องจักรกลซีเอ็นซีนั้น ต้องใช้งบประมาณในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติอย่างมาก ทั้งวัสดุฝึก เครื่องมือกลึงกัดงาน น้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ค่าไฟฟ้า รวมทั้งค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร ทั้งการบำรุงรักษาตามอายุและการซ่อมในกรณีอุบัติเหตุซึ่งมักเกิดขึ้นได้ง่ายในการเรียนการสอนในสถานศึกษาเนื่องจากผู้เรียนที่ทำเข้าทำการฝึกปฏิบัติการบนเครื่องขาดประสบการณ์ ตลอดจนการดำเนินการทดสอบล้วนเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณทั้งสิ้น

ด้วยระบบนี้ ผู้สอนสามารถใช้ระบบช่วยสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติรวมไปถึงการสอบวัดผลตลอดจนการตรวจข้อสอบและรายงานผลสอบได้ โดยผู้สอนสามารถสอนการปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซีรวมทั้งรหัสมาตรฐานทั้งงานกลึงและกัดให้แก่ผู้เรียนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การใช้เครื่องจักรซีเอ็นซีให้รู้จักทั้งทฤษฏี การกลึงกัด และขั้นตอนการควบคุมและการกลึงกัดงานจนได้ผลเป็นรูปร่างชิ้นงานได้โดยใช้ซอฟท์แวร์ จำลองการทำงานเครื่องจักรซีเอ็นซีแบบเสมือนจริงทั้ง กลึงและกัด จากนั้นผู้เรียนสามารถเข้าใช้เครื่องจักรเสมือนจริง ซีเอ็นซีทั้งกลึงและกัดได้พร้อมกันคราวละหลาย ๆ คนตามจำนวนสถานีลูกข่าย ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการตั้งงานการเลือกใช้เครื่องมืดกลึงกัดและตั้งศูนย์งานหรือศูนย์เครื่องจักร การเขียนรหัสมาตรฐาน การจำลองการกลึงกัดงาน โดยสามารถตรวจเช็คได้ว่ามีการชนกระแทกขณะทำงานหรือไม่ หากมีการชนหรือกระแทกปรากฏให้เห็นบนจอแสดงผลก็สามารถปรับเปลี่ยนรหัสควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยโดยไม่เกิดความเสียหายจริงบนเครื่องจักรจริง และสามารถกลึงกัดงานให้ถูกต้องตามแบบสั่งงานได้ จากนั้นระบบยังช่วยผู้สอนจัดการทดสอบทั้งสอบย่อยและสอบปลายภาคโดยผู้เรียนสามารถเข้าสอบได้พร้อมกันหลายคนในเวลาเดียวกัน โดยบนหน้าจอแสดงผลของผู้สอนหรือผู้ควบคุมการสอบสามารถแสดงสถานะของสถานีสอบแต่ละสถานี รวมทั้งการป้องกันการแก้ไขคำตอบหลังจากส่งคำตอบแล้วผู้เข้าสอบไม่สามารถเข้าแก้ไขคำตอบได้รวมทั้งผู้เข้าสอบรายอื่นไม่สามารถเข้าดูคำตอบของผู้เข้าสอบอื่น ๆ ได้

ระบบนี้จึงสามารถช่วยการเรียนการสอนวิชาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี กลึงและกัดให้ประสพผลสำเร็จมากขึ้น โดยใช้งบประมาณการฝึกน้อยลงแต่สามารถทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้มากขึ้นและปฏิบัติงานบนเครื่องจักรจริงได้ปลอดภัย ถูกต้องและประหยัดได้รวมทั้งสามารถฝึกผู้เรียนได้พร้อมกันจำนวนมากกว่าการยืนเรียนหน้าเครื่องจักรจริงเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการจัดการทดสอบก็สามารถจัดการได้อย่างสะดวกตลอดจนการตรวจข้อสอบและรายงานผลได้อย่างสะดวกเป็นมาตรฐานตรวจสอบทวนได้

คุณลักษณะจำเพราะ
ระบบประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นสถานีผู้สอนผู้ควบคุมการสอบ จำนวน 1 สถานี
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นสถานีผู้เรียนผู้เข้าสอบ จำนวน 5 หรือ 10 หรือ 20 สถานี
3. ระบบโครงข่ายท้องถิ่น (LAN) ต่อเชื่อมทุกสถานี
4. ซอฟแวร์สำหรับการเรียนการสอนการสอบและรายงานผลสอบวิชาเครื่องจักรกลซีเอ็นซีกลึงและกัดครบทุกสถานี
5. ซอฟแวร์สำหรับควบคุมสถานีผู้เรียนในเครือข่ายและช่วยผู้สอนดำเนินการเรียนการสอนครบทุกสถานี
รายละเอียดแต่ละรายการมีดังต่อไปนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นสถานีผู้สอนและผู้ควบคุมการสอบ จำนวน 1 สถานี
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกซิมูเลชั่นและงาน CAD/CAM/CAE
1.2 หน่วยประมวลผลกลาง CPU Core 2 Quad Q8200 2.5GHz ประกัน 3 ปี หรือดีกว่า
1.3 หน่วยความจำ DDR2 (800) 4GB (2GB x 2) ประกันตลอดการใช้งาน หรือดีกว่า
1.4 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 320 GB SATA II (7200/300) ประกัน 5 ปี หรือดีกว่า
1.5 แผงการ์ด LAN ขนาด 10/100/1000Mbps หรือดีกว่า
1.6 แผงการ์ดแสดงผล PCIe ATI 4670/512MB ICEQ Dual (DDR III ,TD) ประกัน 3 ปี หรือดีกว่า
1.7 จอภาพ LCD ขนาด 20" (P205 Hdb + DVI) ประกัน 3 ปี หรือดีกว่า
1.8 ตัวจ่ายกระแสไฟ Power 620 W หรือดีกว่า
1.9 แป้นพิมพ์ เมาส์ Optical และชุดลำโพง
1.10 เครื่องอ่านแผ่น DVD - RW 22x ประกัน 1 ปี หรือดีกว่า

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นสถานีผู้เรียนผู้เข้าสอบ จำนวน 5 หรือ 10 หรือ 20 สถานี
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกซิมูเลชั่นและงาน CAD/CAM/CAE
2.2 หน่วยประมวลผลกลาง CPU Core 2 DUO 2.5 GHz ประกัน 3 ปี หรือดีกว่า
2.3 หน่วยความจำ DDR2 –ขนาด 2 GB ประกันตลอดการใช้งาน หรือดีกว่า
2.4 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 320 GB SATA II (7200/300) ประกัน 5 ปี หรือดีกว่า
2.5 แผงการ์ด LAN ขนาด 10/100/1000Mbps หรือดีกว่า
2.6 แผงการ์ดแสดงผล PCIe ATI 4670/512MB ICEQ Dual (DDR III ,TD) ประกัน 3 ปี หรือดีกว่า
2.7 จอภาพ LCD ขนาด 20" (P205 Hdb + DVI) ประกัน 3 ปี หรือดีกว่า
2.8 ตัวจ่ายกระแสไฟ Power 620 W หรือดีกว่า
2.9 แป้นพิมพ์ เมาส์ Optical และชุดลำโพง
2.10 เครื่องอ่านแผ่น DVD - RW 22x ประกัน 1 ปี หรือดีกว่า


3. ระบบโครงข่ายท้องถิ่น (LAN) ต่อเชื่อมทุกสถานี
3.1 ประกอบด้วย กล่อง HUB ต่อเชื่อมทุกสถานี
3.2 สายสัญญาณพร้อมหัวสายและต่อเชื่อมทุกสถานีเข้าเป็นเครือข่าย
3.3 เดินสายสัญญาณต่อเชื่อมทุกสถานีโดยสายวางอยู่ในกล่องหรือท่อวางสายอย่างดีแข็งแรงและเป็นระเบียบสวยงาม
3.4 แต่ละสถานีสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี
4. ซอฟแวร์สำหรับการเรียนการสอนการสอบและรายงานผลสอบวิชาเครื่องจักรกลซีเอ็นซีกลึงและกัดครบทุกสถานี
4.1 สามารถใช้ฝึกปฏิบัติการเครื่องจักรกลซีเอ็นซีกลึงและกัดแบบเหมือนจริง
4.2 ขั้นตอนการฝึก เป็นไปตามขั้นตอนที่ใช้จริงบนเครื่องจักรซีเอ็นซีกลึงและกัดในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้รหัสมาตรฐาน ISO G M Code เช่นการใช้ตัวจับยึดชิ้นงาน การเลือกกำหนดวัสดุชิ้นงาน การกำหนดศูนย์งาน การวัดขนาดเครื่องมือและการชดเชยขนาดเครื่องมือตัด การจำลองการกัดงานแบบเสมือนจริง โดยหน่วยควบคุมที่ใช้จำลองการทำงานต้องเป็นที่แพร่หลายในประเทศ ได้แก่ FANUC, SIEMENS, HEIDENHAIN, MITSUBISHI รวมทั้งสามารถจำลองการใช้เครื่องมือวัดขนาดสำหรับวัดขนาดของชิ้นงานที่จำลองการกลึงกัดเสร็จแล้วเพื่อตรวจผลงานของผู้เรียนได้
4.3 สามารถควบคุมการสอบ ทั้งสอบย่อยและสอบปลายภาค โดยการสอบ หน้าจอของผู้ควบคุมต้องสามารถแสดงสถานะของเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องได้ทุกเครื่องแบบ Real Time Monitoring โดยสถานะที่แสดงบนหน้าจอของผู้ควบคุมการสอบจะต้องมีอย่างน้อย 6 สถานะได้แก่ เครื่องปิด เครื่องเปิด กำลังทำข้อสอบ ส่งข้อสอบแล้ว ออกจากการเชื่อมต่อโครงข่ายการสอบแล้ว และสถานะสำลองไว้ให้ผู้ใช้กำหนดเอง
4.4 สามารถรวบรวมคะแนน คำนวณการกระจายมาตรฐานของคะแนนสอบ และออกรายงานของผลการสอบได้
4.5 สามารถป้องกันการกลับเข้ามาแก้ไขคำตอบของผู้เข้าสอบได้ กล่าวคือเมื่อผู้สอบส่งคำตอบแล้วจะไม่สามารถกลับมาเรียกใช้รหัสผู้เข้าสอบเดิมของตนเองได้อีก รวมทั้งสามารถป้องกันการเข้าดูคำตอบกันระหว่างผู้เข้าสอบได้
5. ซอฟแวร์สำหรับควบคุมสถานีผู้เรียนในเครือข่ายและช่วยผู้สอนดำเนินการเรียนการสอนครบทุกสถานี
คุณสมบัติหลักของซอฟต์แวร์มีดังต่อไปนี้
5.1 เครื่องผู้สอนสามารถให้การบริการแก่เครื่องลูกข่ายได้ทุกเครื่องโดยผ่านระบบปฏิบัติการ Windows และระบบเครือข่ายท้องถิ่น หรือ LAN
5.2 เครื่องผู้สอนสามารถรับการติดต่อจากผู้เรียนได้มากกว่าหนึ่งรายในเวลาเดียวกัน
5.3 ผู้เรียนที่อยู่ในเครือข่ายทุกเครื่องสามารถมองเห็นภาพจากจอภาพของผู้สอนได้
5.4 ผู้เรียนสามารถปรับลดขนาดภาพหน้าจอผู้สอนบนหน้าจอของตนเองได้ตามต้องการ
5.5 ผู้เรียนสามารถรับส่งไฟล์ข้อมูลของตนเองกับผู้สอนได้
5.6 สามารถเลือกค่าความละเอียดการแสดงภาพผู้สอนบนเครื่องผู้เรียนเองได้
5.7 ผู้เรียนสามารถส่งข้อความ Massage ไปยังผู้สอนและผู้สอนสามารถส่งข้อความตอบโต้ได้โดยสามารถเลือกแบบสนทนาเฉพาะคนหรือให้ผู้อื่นได้เห็นข้อความการตอบโต้ได้ด้วย
5.8 ซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายมีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและมีการฝึกอบรมการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อยสองวันทำการ

Package เลือกได้ตามต้องการ
• สำหรับผู้เรียน 5 สถานี ผู้สอน 1 สถานี
• สำหรับผู้เรียน 10 สถานี ผู้สอน 1 สถานี
• สำหรับผู้เรียน 20 สถานี ผู้สอน 1 สถานี
• งบประมาณแบบรวมหรือไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์
{/slide}

 
Banner
Copyright © 2019 Posh Enterprise Co.,Ltd.. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.